KONCERNENS UTVECKLING

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet ökade med 1 procent till 2 881 MSEK (2 846). Den organiska effekten uppgick till -4 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 8 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 3 procent, motsvarande 91 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden minskade med 3 procent till 8 409 MSEK (8 697). Den organiska effekten uppgick till -7 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 6 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 2 procent, motsvarande 217 MSEK.

Resultatutveckling
Rörelseresultatet ökade under kvartalet med 27 procent till 238 MSEK (188) och rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (6,6). Finansnettot uppgick till -12 MSEK (-9) och resultatet efter finansiella poster ökade med26 procent till 226 MSEK (179).

Resultatet efter skatt ökade med 22 procent till 174 MSEK (142) motsvarande ett resultat per aktie före utspädning om 0,65 SEK (0,55). 

EBITA uppgick för perioden till 916 MSEK (957), vilket innebär en minskning med 4 procent. Rörelseresultatet minskade under perioden med 11 procent till 723 MSEK (809) och rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (9,3). Finansnettot uppgick till -37 MSEK (-37) och resultatet efter finansiella poster minskade med 11 procent till686 MSEK (772). 

Resultat efter skatt för perioden minskade med 12 procent till 539 MSEK (608) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (21). Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 1,95 SEK (2,25). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 2,90 SEK (2,90).

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.