KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 mar 2020
Nettoomsättning 2 881 2 846 8 409 8 697 11 447 11 735
Kostnad för sålda varor -1 984 -1 984 -5 847 -6 006 -7 929 -8 088
Bruttoresultat 897 862 2 562 2 691 3 518 3 647
Försäljningskostnader -478 -480 -1 346 -1 386 -1 829 -1 869
Administrationskostnader -171 -204 -475 -536 -646 -707
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -10 10 -18 40 32 90
Rörelseresultat 238 188 723 809 1 075 1 161
- i % av nettoomsättning 8,3 6,6 8,6 9,3 9,4 9,9
Finansiella intäkter och kostnader -12 -9 -37 -37 -56 -56
Resultat efter finansiella poster 226 179 686 772 1 019 1 105
- i % av nettoomsättning 7,8 6,3 8,2 8,9 8,9 9,4
Skatt -52 -37 -147 -164 -215 -232
Periodens resultat 174 142 539 608 804 873
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 168 139 523 600 785 862
Innehav utan bestämmande inflytande 6 3 16 8 19 11
Resultat efter skatt per aktie före
utspädning, SEK
0,65 0,55 1,95 2,25 2,90 3,20
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 0,65 0,55 1,95 2,25 2,90 3,20
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 159 268 345 268 991 268 511 268 854 268 493
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 227 268 374 269 227 268 374 269 227 268 594
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.

KONCERNENS TOTALRESULTAT

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 mar 2020
Periodens resultat 174 142 539 608 804 873
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar -4 -3 -6 -1 -4 1
Periodens omräkningsdifferenser -136 -61 -289 5 -235 59
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen - - -24 -46 13 -9
Övrigt totalresultat -140 -64 -319 -42 -226 51
Periodens totalresultat 34 78 220 566 578 924
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 31 76 211 557 564 910
Innehav utan bestämmande inflytande 3 2 9 9 14 14

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 31 dec 2020 31 dec 2019 31 mar 2020
Goodwill 2 604 1 896 1 997
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 728 1 183 1 243
Materiella anläggningstillgångar 965 824 936
Finansiella anläggningstillgångar 61 60 64
Summa anläggningstillgångar 5 358 3 963 4 240
Varulager 1 716 1 623 1 642
Kortfristiga fordringar 1 835 2 126 2 261
Likvida medel 454 316 363
Summa omsättningstillgångar 4 005 4 065 4 266
Summa tillgångar 9 363 8 028 8 506
Eget kapital 3 084 2 710 3 076
Räntebärande avsättningar 387 373 332
Icke räntebärande avsättningar 369 328 284
Räntebärande långfristiga skulder 2 104 1 354 2 154
Icke räntebärande långfristiga skulder 9 9 2
Summa långfristiga skulder 2 869 2 064 2 772
Icke räntebärande avsättningar 61 40 46
Räntebärande kortfristiga skulder 1 326 1 351 462
Icke räntebärande kortfristiga skulder 2 023 1 863 2 150
Summa kortfristiga skulder 3 410 3 254 2 658
Summa eget kapital och skulder 9 363 8 028 8 506

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 31 dec 2020 31 dec 2019 31 mar 2020
Ingående balans 3 076 2 520 2 520
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 20 8 16
Återköp av egna aktier - -42 -42
Utdelning, ordinarie -269 -336 -336
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -4 -10 -10
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 163 4 4
Optionsskuld, förvärv -122 - -
Periodens totalresultat 220 566 924
Utgående balans 3 084 2 710 3 076

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 mar 2020
Resultat efter finansiella poster 226 179 686 772 1 019 1 105
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 133 93 400 278 476 354
Betald inkomstskatt -100 -71 -239 -187 -325 -273
Förändringar i rörelsekapital 224 -53 203 -196 330 -69
Kassaflöde från den löpande verksamheten 483 148 1 050 667 1 500 1 117
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -16 -16 -45 -73 -74 -102
Företagsförvärv och avyttringar -166 -15 -1 054 -310 -1 174 -430
Kassaflöde från investeringsverksamheten -182 -31 -1 099 -383 -1 248 -532
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - -269 -336 -269 -336
Återköp av egna aktier/förändring av optioner 25 8 20 -34 28 -26
Övrig finansieringsverksamhet -315 -64 434 103 186 -145
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -290 -56 185 -267 -55 -507
Periodens kassaflöde 11 61 136 17 197 78
Likvida medel vid periodens ingång 467 258 363 295 316 295
Valutakursdifferens i likvida medel -24 -3 -45 4 -59 -10
Likvida medel vid periodens slut 454 316 454 316 454 363

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

31 dec 2020 31 mar 2020
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 0 0 - 6 6 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 4 4 - 5 5 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 4 4 - 11 11 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 7 7 - 1 1 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 4 4 - 4 4 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 241 - 241 151 - 151
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 252 11 241 156 5 151

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 31 dec 2020 31 mar 2020
Ingående balans 151 198
Årets förvärv 149 63
Återförda via resultaträkningen -7 -52
Utbetalda köpeskillingar -48 -65
Räntekostnader 8 3
Valutakursdifferenser -12 4
Utgående balans 241 151

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Nettoomsättning, MSEK 11 447 11 735 11 561 10 148 8 022
EBITDA, MSEK 1 565 1 579 1 318 1 137 881
EBITA, MSEK 1 323 1 364 1 262 1 085 838
EBITA-Marginal, % 11,6 11,6 10,9 10,7 10,5
Rörelseresultat, MSEK 1 075 1 161 1 065 910 701
Rörelsemarginal, % 9,4 9,9 9,2 9,0 8,7
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 019 1 105 1 020 865 665
Periodens resultat, MSEK 804 873 790 672 526
Rörelsekapital 2 460 2 415 2 348 2 029 1 591
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 54 56 54 53 53
Avkastning eget kapital, % 27 32 31 29 28
Avkastning sysselsatt kapital, % 17 21 20 21 22
Soliditet, % 33 36 34 36 39
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 363 2 585 2 762 1 960 1 405
Skuldsättningsgrad, ggr 1,1 0,8 1,0 0,8 0,7
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2,1 1,6 2,1 1,7 1,6
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 2 976 2 253 2 389 1 700 1 176
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 1,0 0,7 0,9 0,7 0,6
Räntetäckningsgrad, ggr 16,6 20,5 23,9 22,1 22,7
Medelantal anställda 3 025 2 913 2 849 2 590 2 283
Antal anställda vid periodens slut 3 103 2 981 2 931 2 759 2 358

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat per aktie före utspädning 2,90 3,20 2,90 2,45 1,90
Resultat per aktie efter utspädning 2,90 3,20 2,90 2,45 1,90
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 5,60 4,15 2,85 1,95 2,00
Eget kapital per aktie 10,60 11,25 9,90 9,20 7,80
Aktiekurs vid periodens slut 109,00 61,13 75,75 48,25 42,00
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 268 854 268 493 268 417 268 187 267 799
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 269 562 269 200 268 971 268 755 268 710
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 227 268 594 268 374 268 228 267 969
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.
*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16.
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 18-20.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.