MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 mar 2020
Nettoomsättning 11 17 47 47 71 71
Administrationskostnader -21 -46 -55 -91 -72 -108
Rörelseresultat -10 -29 -8 -44 -1 -37
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 0 3 -3 3 -10 -4
Resultat efter finansiella poster -10 -26 -11 -41 -11 -41
Bokslutsdispositioner - - - - 310 310
Resultat före skatt -10 -26 -11 -41 299 269
Skatt 2 5 2 8 -66 -60
Periodens resultat -8 -21 -9 -33 233 209
Periodens totalresultat -8 -21 -9 -33 233 209

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK 31 dec 2020 31 dec 2019 31 mar 2020
Immateriella anläggningstillgångar 1 - 1
Materiella anläggningstillgångar 0 1 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 852 2 648 2 808
Summa anläggningstillgångar 3 853 2 649 2 809
Kortfristiga fordringar 454 724 563
Kassa och bank - - -
Summa omsättningstillgångar 454 724 563
Summa tillgångar 4 307 3 373 3 372
Eget kapital 248 255 506
Obeskattade reserver 131 447 131
Avsättningar 14 15 15
Långfristiga skulder 1 549 1 005 1 727
Kortfristiga skulder 2 365 1 651 993
Summa eget kapital och skulder 4 307 3 373 3 372

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.