ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 27 procent (31) och avkastning på sysselsatt kapital till 17 procent (20). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 54 procent (54).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 33 procent (34). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 10,60 SEK (9,90). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 2 976 MSEK (2 389) exklusive pensionsskuld om 387 MSEK (373). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 1,0 (0,9).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 893 MSEK (861) per 31 december 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1 050 MSEK (667). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till1 054 MSEK (310). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 51 MSEK (78) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 6 MSEK (4). Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (42) och återköp av köpoptioner uppgick till 23 MSEK (23). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 43 MSEK (31). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 269 MSEK (336), vilket motsvarar 1,00 SEK (1,25) per aktie. Utdelningen betalades under det andra kvartalet.

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 3 103, vilket kan jämföras med 2 981 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 247. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 3 025.

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7% 33,1%
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3% 66,9%
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -3 567 272 1,3% 0,9%
Totalt antal aktier efter återköp 269 226 712

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 3 638 000 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier beräknas matcha behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs per option Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2020/2024 250 000 1 000 000 0,4% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 jun 2024
2019/2023 300 000 1 200 000 0,4% 321,80 80,45 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 300 000 1 200 000 0,4% 232,90 58,23 6 sep 2021 - 3 jun 2022
2017/2021 59 500 238 000 0,1% 178,50 44,63 14 sep 2020 - 4 jun 2021
Totalt 909 500 3 638 000Förvärv och avyttring
Under perioden 1 april till 30 september 2020 har följande förvärv genomförts; Elkome Group Oy, Kaptas Oy och Elsystem i Perstorp AB till affärsområdet Automation, Fluidcontrol Oy till affärsområdet Components, Peter Andersson AB till affärsområdet Energy samt Valutec Group AB och Martin Bruusgaard AS till affärsområdet Industrial Process.

Under det tredje kvartalet har tre företagsförvärv genomförts:

Den 1 oktober förvärvades Satco Komponent AB, Sverige, till affärsområdet Components. Satco Komponent säljer högteknologiska elektronikkomponenter så som elektromekanik, RF- och kylningskomponenter m.m. Bolaget har två anställda och har en årsomsättning på cirka 18 MSEK.  

Den 2 oktober förvärvades Skyltar & Märken Gruppen AB, Sverige, till affärsområdet Energy. Skyltar & Märken Gruppen AB är marknadsledande i sin nisch där man levererar innovativa och kundanpassade skylt- och trafiksäkerhetslösningar på den svenska marknaden. Gruppen har 23 anställda och har en årsomsättning på cirka 60 MSEK.

Den 1 december förvärvades OF-Beteiligungs AG, Schweiz, till affärsområdet Power Solutions. OF Gruppen tillhandahåller lösningar för specialfordon så som förarstolar och drivlinor i Centraleuropa och Italien. OF Gruppen har en omsättning på cirka 16 MEUR och 35 anställda. 

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april till 31 december 2019 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2019/2020 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv (avyttring) Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Omni Ray AG, Schweiz April, 2019 330 65 Automation
Thurne Teknik AB, Sverige April, 2019 100 19 Industrial Process
AB N.O. Rönne, Sverige April, 2019 8 4 Industrial Process
Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike Maj, 2019 23 5 Power Solutions
Thiim A/S, Danmark Juni, 2019 70 15 Automation
Profelec Oy, Finland Juli, 2019 6 2 Energy
BKC Products Ltd., Storbritannien Augusti, 2019 12 5 Industrial Process
Promector Oy, Finland Augusti, 2019 24 20 Automation
Wireco-NB Oy, Finland Februari, 2020 23 6 Energy
Caligo Industria Oy, Finland Februari, 2020 70 9 Industrial Process
DMC Digital Motor Control GmbH, Tyskland Mars, 2020 30 10 Power Solutions
Q-tronic B.V., Nederländerna Mars, 2020 45 10 Power Solutions
Elkome Group Oy, Finland April, 2020 85 38 Automation
Peter Andersson AB, Sverige April, 2020 30 9 Energy
Valutec Group AB, Sverige April, 2020 350 45 Industrial Process
Fluidcontrol Oy, Finland September, 2020 41 20 Components
Kaptas Oy, Finland September, 2020 41 27 Automation
Elsystem i Perstorp AB, Sverige September, 2020 40 18 Automation
Martin Bruusgaard AS, Norge September, 2020 108 30 Industrial Process
Satco Komponent AB, Sverige Oktober, 2020 18 2 Components
Skyltar & Märken Gruppen AB, Sverige Oktober, 2020 60 23 Energy
OF-Beteiligungs AG, Schweiz December, 2020 170 35 Power Solutions
Powernor AS, Norge Januari, 2021 35 6 Power Solutions
Synective Labs AB, Sverige Januari, 2021 30 27 Automation
Impact Air Systems Ltd. och Impact Technical Services Ltd., Storbritannien Januari, 2021 95 33 Industrial Process

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.

 

 

Om samtliga förvärv med tillträde under perioden hade genomförts 1 april 2020 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 660 MSEK, rörelseresultat med 50 MSEK och periodens resultat efter skatt med 35 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 150 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 235 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 8 MSEK (3) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har påverkat perioden positivt med 7 MSEK (22). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 26 707 733
Övriga anläggningstillgångar 35 - 35
Varulager 119 - 119
Övriga omsättningstillgångar 323 - 323
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -4 -143 -147
Övriga skulder -192 -31 -223
Förvärvade nettotillgångar 307 533 840
Goodwill 1) 701
Innehav utan bestämmande inflytande -163
Köpeskilling 2) 1 378
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -205
Avgår ej utbetald köpeskilling -181
Påverkan på koncernens likvida medel 992
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

I förvärvet av Valutec Group AB finns ett åtagande att förvärva återstående 14 procent av bolaget och detta åtagande är värderat till 98 MSEK. I förvärvet av Martin Bruusgaard AS finns ett åtagande att förvärva återstående 20 procent av bolaget och detta åtagande är värderat till 24 MSEK. Dessa åtaganden redovisas som långfristiga räntebärande skulder.

 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 47 MSEK (47) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 MSEK (-41). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 653 MSEK (328).

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.