UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 6 procent till 625 MSEK (588) och EBITA ökade med 13 procent till 58 MSEK (51). Nettoomsättningen under perioden ökade med 2 procent till 1 770 MSEK (1 731) och EBITA uppgick till 168 MSEK (168). 

Marknad
Affärsområdet Automation påverkades totalt sett marginellt negativt av Covid-19. Under kvartalet ökade efterfrågan för de bolag som är exponerade mot nordisk verkstadsindustri. För affärsområdets övriga viktiga segment såsom medicinteknik, försvarsindustrin samt data- och telekom var marknadsläget fortsatt positivt och försäljningen stabil. Affärsläget för bolagen verksamma på marknaderna utanför Norden påverkades fortfarande av nedstängningar och restriktioner.

COMPONENTS
Components nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 2 procent till 498 MSEK (489) och EBITA minskade med 9 procent till 37 MSEK (41). Nettoomsättningen under perioden minskade med 2 procent till1 481 MSEK (1 504) och EBITA minskade med 10 procent till 137 MSEK (153).

Marknad
Affärsområdet Components påverkades måttligt negativt av Covid-19 totalt sett. Marknadsläget i Danmark och Sverige var bra under kvartalet och stabilt i Norge medan affärsläget i Finland varierade. Efterfrågan var fortsatt god inom vindkraftsmarknaden och fordons- och verkstadsindustrin uppvisade viss återhämtning från låga nivåer medan affärsläget var stabilt inom elektronik. Valutaeffekter, produktmix samt engångsposter i form av omstruktureringskostnader påverkade utfall och marginaler negativt.

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 10 procent till 657 MSEK (596) och EBITA ökade med42 procent till 87 MSEK (62). Nettoomsättningen under perioden ökade med 9 procent till 1 973 MSEK (1 808) och EBITA ökade med 21 procent till 247 MSEK (204).

Marknad
Affärsområdet Energy hade fortsatt mycket positivt affärsläge under tredje kvartalet och påverkades marginellt av Covid-19. Försäljningen av infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät samt vindkraft låg kvar på höga nivåer och marknadsläget var stabilt hela kvartalet. Marknadsläget för enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution samt bygg och installation stabiliserades under kvartalet efter en längre period av minskad efterfrågan på grund av pandemin.

INDUSTRIAL PROCESS
Industrial Process nettoomsättning minskade i det tredje kvartalet med 12 procent till 707 MSEK (800) och EBITA minskade med 10 procent till 86 MSEK (95). Nettoomsättningen under perioden minskade med 17 procent till2 056 MSEK (2 472) och EBITA minskade med 29 procent till 236 MSEK (332).

Marknad
Affärsområdet Industrial Process påverkades kraftigt negativt av effekter från Covid-19. Affärsläget inom processindustrin var stabilt och efterfrågan på projekt inom skogsindustrin var fortsatt hög. Efterfrågan på lösningar till skrubberinstallationer var fortsatt låg och försäljningen minskade med cirka 80 procent jämfört med samma period föregående år. Marknadsläget för bolagen inom specialfordon och verkstadsindustrin utvecklades positivt.

POWER SOLUTIONS
Power Solutions nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 6 procent till 398 MSEK (377) och EBITA ökade med 38 procent till 50 MSEK (36). Nettoomsättningen under perioden minskade med 4 procent till 1 144 MSEK (1 196) och EBITA minskade med 10 procent till 146 MSEK (163).

Marknad
Affärsområdet Power Solutions påverkades måttligt negativt av effekter från Covid-19. Marknadsläget stabiliserades för verksamheterna inom specialfordon och efterfrågan ökade. Efterfrågan var god för kundanpassade batterilösningar och för bolagen verksamma inom strömförsörjning. Affärsläget inom vindkraft var fortsatt positivt under kvartalet och stabilt inom data och telekom.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.