DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 31 DECEMBER 2020

TREDJE KVARTALET (1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 1 procent och uppgick till 2 881 MSEK (2 846). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 28 procent och uppgick till 304 MSEK (236) motsvarande en EBITA-marginal om 10,6 procent (8,3).
 • Rörelseresultatet ökade med 27 procent och uppgick till 238 MSEK (188) motsvarande en rörelsemarginal om 8,3 procent (6,6).
 • Resultat efter skatt ökade med 22 procent och uppgick till 174 MSEK (142) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,65 SEK (0,55). 

PERIODEN (1 APRIL - 31 DECEMBER 2020)

 • Nettoomsättningen minskade med 3 procent och uppgick till 8 409 MSEK (8 697). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 4 procent och uppgick till 916 MSEK (957) motsvarande en EBITA-marginal om 10,9 procent (11,0).  
 • Rörelseresultatet minskade med 11 procent och uppgick till 723 MSEK (809) motsvarande en rörelsemarginal om 8,6 procent (9,3). 
 • Resultat efter skatt minskade med 12 procent och uppgick till 539 MSEK (608) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,95 SEK (2,25). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 2,90 SEK (2,90).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 54 procent (54).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 27 procent (31) och soliditeten uppgick till 33 procent (34).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 050 MSEK (667). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 5,60 SEK (2,85).
 • Sedan verksamhetsårets början har 13 förvärv genomförts, varav tre efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 1 100 MSEK.

 

Koncernen i sammandrag 3 månader 9 månader Rullande
12 månader
Belopp i MSEK 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 mar 2020
Nettoomsättning 2 881 2 846 1% 8 409 8 697 -3% 11 447 11 735
EBITA 304 236 28% 916 957 -4% 1 323 1 364
EBITA-marginal % 10,6 8,3 10,9 11,0 11,6 11,6
Resultat efter finansiella poster 226 179 26% 686 772 -11% 1 019 1 105
Periodens resultat 174 142 22% 539 608 -12% 804 873
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,65 0,55 18% 1,95 2,25 -13% 2,90 3,20
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,65 0,55 18% 1,95 2,25 -13% 2,90 3,20
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - - - 5,60 4,15
Avkastning eget kapital, % 27 31 27 31 27 32
Soliditet, % 33 34 33 34 33 36
Alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som
genomfördes i september 2020.
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.