AVSTÄMNINGTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 1 075 1 161 1 065 910 701
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 248 203 197 175 137
EBITA 1 323 1 364 1 262 1 085 838
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 242 215 56 52 43
EBITDA 1 565 1 579 1 318 1 137 881
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
EBITA (rullande 12 månader) 1 323 1 364 1 262 1 085 838
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 704 1 594 1 551 1 304 1 037
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 1 782 1 854 1 782 1 542 1 231
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 1 026 1 033 985 817 677
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 460 2 415 2 348 2 029 1 591
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 54% 56% 54% 53% 53%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 9 månader 12 månader
Koncernen 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 mar 2020
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 225 (8%) 143 (6%) 528 (6%) 581 (8%) 721 (6%) 774 (8%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) -98 (-4%) 118 (5%) -596 (-7%) 790 (11%) -621 (-5%) 765 (8%)
Avyttringar (MSEK,%) -1 (0%) 0 (0%) -3 (0%) -57 (-1%) -5 (0%) -59 (-1%)
Valutakurseffekter (MSEK,%) -91 (-3%) 34 (1%) -217 (-2%) 99 (1%) -209 (-2%) 107 (1%)
Total tillväxt (MSEK,%) 35 (1%) 295 (12%) -288 (-3%) 1 413 (19%) -114 (-1%) 1 587 (16%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 019 1 105 1 020 865 665
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 65 57 45 41 31
Total 1 084 1 162 1 065 906 696
Räntetäckningsgrad, ggr 16,6 20,5 23,9 22,1 22,7
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 363 2 585 2 762 1 960 1 405
Pensioner, MSEK (-) -387 -332 -373 -260 -229
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 2 976 2 253 2 389 1 700 1 176
Eget kapital, MSEK 3 084 3 076 2 710 2 520 2 131
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 1,0 0,7 0,9 0,7 0,6
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital
Koncernen, MSEK 31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat efter finansiella poster 1 019 1 105 1 020 865 665
Finansiella kostnader (+) 98 79 59 62 71
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 117 1 184 1 079 927 736
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 8 954 7 926 7 524 6 324 4 996
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -2 056 -1 947 -1 828 -1 604 -1 319
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -398 -379 -389 -378 -335
Sysselsatt kapital 6 500 5 600 5 307 4 342 3 342
Avkastning på sysselsatt kapital, % 17% 21% 20% 21% 22%
*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16.