VD-KOMMENTAR


TREDJE KVARTALET – Tydlig återhämtning i efterfrågan och starkt kassaflöde

Utfallet i det tredje kvartalet blev sammantaget i linje med vår förväntan. Omsättningen var en procent högre än förra året och vi hade en återhämtning av efterfrågan från de lägre nivåerna vi upplevde under det första halvåret. För att tolka utvecklingen av marknadsläget i tredje kvartalet bör utfallet justeras för både föregående års cyberattack samt den kraftigt minskade försäljningen av skrubberrelaterade produkter. Till detta kommer fortsatt en viss negativ påverkan av Covid-19 och positiva bidrag från förvärv. Sammantaget ger detta att underliggande verksamheter för första kvartalet i år hade positiv marknadsutveckling.

Våra bolags förmåga att snabbt ställa om till den rådande situationen och tillvarata affärsmöjligheter är minst sagt imponerande. Trots minskad affärsvolym i segment med goda marginaler, negativa valutaeffekter samt en del engångsposter på kostnadssidan uppnådde vi en EBITA-marginal om 10,6 procent. Detta bekräftar att vi har haft en god kostnadskontroll och att vårt arbete med att anpassa våra rörelsekostnader till lägre affärsvolymer har fortsatt att ge önskad effekt. Våra förvärvade bolag hade därtill en fin resultatutveckling under kvartalet.

Vi noterade en bred och tydlig återhämtning i efterfrågan men det är fortsatt stora variationer mellan kunder, segment och geografiska marknader. Inom verkstadsindustrin förbättrades marknadsläget sekventiellt, även om vi upplevde en viss återhållsamhet avseende kapitalinvesteringar och nya projekt. Inom specialfordon såg vi en tydlig återhämtning i efterfrågan och försäljningen var nästan i linje med föregående år. Affärsläget var stabilt inom elektronik och medicinteknik medan efterfrågan inom det marina segmentet var fortsatt svag. Efterfrågan inom skogsindustrin, framför allt sågverksmarknaden, var mycket bra och försäljningen inom vindkraft liksom inom infrastrukturprodukter till stam-och regionnät var stark.

På de flesta av våra geografiska marknader noterade vi en fortsatt återhämtning, dock i varierande grad. Den starkaste återhämtningen under det tredje kvartalet hade sammantaget bolagen i Sverige och i övriga europeiska länder utanför Norden, även om efterfrågan i sistnämnda geografier ökade från mycket låga nivåer. Återhämtningen av affärsläget i Danmark, Finland och Norge var något svagare men uppvisade en förbättring mot andra kvartalet.

Vi hade ett mycket bra kassaflöde under kvartalet tack vare stabila marginaler och en positiv utveckling av rörelsekapitalet och vi lyckas därmed bibehålla ett starkt R/RK på 54% trots att årets ackumulerade rörelseresultat har minskat. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 483 MSEK vilket är en kraftig förbättring jämfört med föregående år och gör att vi har fortsatt god likviditet.

 

FÖRVÄRV

Som tidigare kommunicerats har vår ambition varit att hålla uppe ett bra förvärvstempo även under pågående pandemi. Under kvartalet gjordes tre förvärv och efter kvartalets slut förvärvades ytterligare tre bolag. Hittills under räkenskapsåret har vi sammantaget förvärvat tretton bolag med en årlig omsättning om cirka 1 100 MSEK. Marknadsläget för förvärv är bra och vi ser goda förvärvsmöjligheter i såväl Norden som i andra utvalda marknader i Europa. Många entreprenörer ser Addtech som en attraktiv köpare då de får behålla sitt decentraliserade ansvar och samtidigt får stöd att utvecklas genom en aktiv och långsiktig ägare. Vår organisationsmodell som är uppdelad i strategiska affärsenheter skapar också förutsättningar för olika former av samarbeten i de nätverk som dessa enheter utgör.

 

UTBLICK 

Ovissheten kring utvecklingen av den pågående pandemin påverkar i viss mån fortfarande visibiliteten samt även kundernas benägenhet att göra projektavrop enligt plan. I skrivande stund förväntar vi oss en fortsatt gradvis normalisering av efterfrågan men vi möter ett avslutande kvartal föregående år som hade en mycket stark utveckling.

Inledningen av affärsåret präglades naturligtvis mycket av att kortsiktigt hantera effekterna av Covid-19 pandemin. Under tredje kvartalet och framåt fokuserar vi på ett långsiktigt strategiskt arbete med att effektivisera och anpassa oss till en omvärld där utvecklingen mot mer hållbara lösningar och digitalisering kommer få en än mer central del i allt vi gör. Vi fortsätter samtidigt balansera nödvändiga försiktighetsåtgärder och bibehålla god kostnadskontroll med att tillvarata de attraktiva tillväxtmöjligheter som ligger framför oss.

Allt detta är möjligt tack vare ett enastående arbete från våra bolags VD:ar och alla medarbetare. Jag känner stor tillförsikt inför framtiden och att Addtech kommer att fortsätta skapa långsiktigt hållbar lönsam tillväxt.

 

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.