ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS såsom de antagits av EU med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

Nya och ändrade standarder för räkenskapsåret 2020/2021
Nya eller ändrade IFRS förväntas inte få några väsentliga effekter för Addtechkoncernen. 

Statliga stöd
De statliga stöd som erhållits eller kommer att erhållas till följd av Covid-19 pandemin redovisas mot resultatet när det är rimligt säkert att villkor för att erhålla stödet uppfyllts eller kommer att uppfyllas.

Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 18-21.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. 

Covid-19-pandemin som bröt ut under början av 2020 påverkar hela världs­marknaden och därmed också Addtech. Addtech fortsätter att följa relevanta myndigheters rekommendationer och vidtar relevanta hälsomässiga försiktighetsåtgärder för att skydda personal och minska smittspridningen i samhället. Utmaningar finns inom försörjningskedjan och osäkerhe­ter föreligger runt våra kunders möjligheter att hålla sina verksamheter igång med full kapacitet. Addtech förbereder och vidtar åtgärder löpande för att kunna agera snabbt och möta en minskad försäljning. Samtliga bolag i koncernen har förberett handlingsplaner och kostnadsbesparingspro­gram redo att exekveras för att skydda resultat, likviditet och kassaflöde.

Addtech har fyra rörelsedrivande dotterbolag i Storbritannien samt ett fåtal dotterbolag i andra länder som handlar med Storbritannien. Eventuella följdeffekter av Brexit är fortfarande inte klarlagda, men samtliga dessa bolag håller sig väl uppdaterade kring utvecklingen. Addtechkoncernens totala exponering mot negativa effekter av Brexit bedöms som marginell.

I övrigt är risk- och osäkerhetsfaktorerna desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 41-43) i årsredovisningen 2019/2020.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Effekter av Covid-19 pandemin
Efter Covid-19 pandemins utbrott har Riksdagen fattat beslut om ett flertal statliga stödpaket i Sverige. Stödpaket har även beslutats i andra länder där Addtechkoncernen har dotterföretag. Addtech har analyserat förutsättningarna för dessa stöd och sökt personalrelaterade stöd där kriterierna bedöms vara uppfyllda. 

Vid utgången av räkenskapsårets tredje kvartal hade cirka 240 av koncernens totalt cirka 3 100 medarbetare blivit uppsagda och ytterligare cirka 200 medarbetare berörs av korttidspermitteringar. Totalt i koncernen har EBITA påverkats marginellt positivt under tredje kvartalet och i perioden uppgår den positiva effekten till motsvarande cirka 0,5% av försäljningsvolymen till följd av statliga stöd eller effekter från andra statliga åtgärdsprogram. 

Omsättningen beräknas ha påverkats måttligt negativt under tredje kvartalet och i perioden som helhet, med en successiv förbättring sedan den inledande sexmånadersperioden. Det är primärt försäljningen inom segmenten specialfordon, marin och mekanisk industri som har påverkats. Inga väsentliga nedskrivningar har skett på grund av rådande pandemi.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter
Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Valberedning
Vid årsstämman 2020 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2020 utse ledamöter, att utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen; Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult Invest AB), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Per Trygg (utsedd av SEB Investment Management) och Mats Gustafsson (utsedd av Lannebo Fonder). Information om hur man kontaktar valberedningen finns på Addtechs hemsida.

Händelser efter periodens utgång
Den 4 januari förvärvades Synective Labs AB, Sverige, till affärsområdet Automation. Synective Labs är specialiserade i högpresterande systemlösningar och skapar optimerade hårdvaru- och programvarudesigner inom FPGA och ASIC. Bolaget har 27 anställda och omsätter cirka 30 MSEK.

Den 5 januari förvärvades Powernor AS, Norge, till affärsområdet Power Solutions. Powernor är baserat i Norge och dimensionerar, projekterar och levererar kompletta UPS-system med batteribackup till krävande applikationer inom sjukvård, infrastruktur och industri. Powernor omsätter cirka 35 MNOK och har 6 anställda.

Den 21 januari förvärvades Impact Air Systems Ltd. och Impact Technical Services Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Industrial Process. Impact levererar avfallshanteringssystem till industrin och återvinningsanläggningar runt om i världen. Bolagets kundanpassade lösningar bidrar till en mer hållbar hantering av avfall och en cirkulär ekonomi. Bolaget har 33 anställda och omsätter cirka 8 MGBP.

Preliminär förvärvsanalys för dessa förvärv har ännu inte upprättats.

 

Stockholm den 4 februari 2021 

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender
2021-05-18   Bokslutskommuniké 1 april 2020 - 31 mars 2021
2021-07-16   Delårsrapport 1 april - 30 juni 2021 
2021-08-26   Årsstämma 2021 kommer att hållas på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm kl 14.00

Koncernens årsredovisning för 2020/2021 kommer publiceras på Addtechs hemsida i juli 2021.

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.